Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy Przedszkola

 

„Dzieci są wiosną rodziny
I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”
J.P. II

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 93 “Baśniowy Dworek na Kole”

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • Statut Przedszkola nr 93 Baśniowy Dworek na Kole

NAZWA:

Baśniowy Dworek na Kole

LOGO:

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze Baśniowy Dworek na Kole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym „Baśniowym Dworku na Kole” dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, mieszane wiekowo (dzieci 3, 4, 5 letnie). Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz dzieci obcokrajowców. Przedszkole zatrudnia 24 pracowników, w tym 11 nauczycieli (w tym dyrektor, logopeda, pedagog specjalny) i 12 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy).

Sala rytmiczna (organizacja zajęć zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów, tablica interaktywna), Mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych, pracy indywidualnej.

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. W sali rytmicznej znajduje się tablica interaktywna dzięki ,której nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród.

Wykorzystując tablice do pracy indywidualnej oraz grupowej wspieramy indywidualny rozwój dziecka oraz fundujemy im wspaniała zabawę.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 1. 
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. 
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.


II. Procesy zachodzące w przedszkolu


 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym


 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem

 1. 
Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
 • w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • Analizę wytworów dziecięcych,
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac,
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli,
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej,
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Dziecko jest:
 • Ciekawe świata,
 • Ufne w stosunku do nauczycieli,
 • Radosne,
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • Uczciwe i prawdomówne,
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • Kulturalne i tolerancyjne,
 • Świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

Wykazuje:

 • Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • Samodzielność,
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • Podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • Posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna przestrzega:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Zasady kultury współżycia, postępowania,
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu,
 • Wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju,
 • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • Wspólnoty w grupie,
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • Zdrowego żywienia.

ZASADY, METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Do metod tych należą m.in.:

 1. Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki.
 2. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu.
 3. Opowieść ruchowa.
 4. Praca szkolna K.Orffa.
 5. Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
 6. Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się.
 7. Metoda Dobrego Startu – metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania – alfabet piosenek – śpiewane literki – wierszyki do rysowania.
 8. Relaksacja.
 9. Techniki parateatralne.
 10. Bajkoterapia.
 11. Zabawy paluszkowe.
 12. Drama.
 13. Pantomima.
 14. Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych program Adaptacyjny – Już Jestem Przedszkolakiem mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy,
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom:

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie ankiet dla rodziców,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
 • Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych,
 • Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 • Zorganizowane cyklu spotkań w przedszkolu:
  • Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą ich dzieci oraz psychologiem (temat spotkania: problem adaptacji dzieci do przedszkola),
  • Spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 3 spotkania).

Program Wychowawczy – Jestem w grupie… – który uczy porozumiewać się w grupie, zgodnie funkcjonować w zabawie, dzieci odwołują się do kodeksów zachowań i wartości moralnych, znają prawa dziecka. Ustalone zasady i normy postępowania, regulaminy bezpieczeństwa stosują w kontaktach indywidualnych w zabawach zespołowych.

Mamo, tato, wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu nażycie i zdrowie.

Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców, i nauczycieli., wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców.

Miejski program edukacji ekologicznej.

Program edukacji kulturalnej.

Programy własne:

 • Mali Skauci twórcze zuchy w Baśniowym Dworku na Kole – innowacja metodyczna polega na wykorzystaniu elementów metodyki zuchowej w naszym przedszkolu w grupie dzieci pięcioletnich. Program składa się będzie z 10 cyklów sprawnościowych. Dzieci będą mogły zdobyć 8 sprawności które w rezultacie pozwolą im stać się zuchami. Gromada ,czyli grupa przedszkolna będzie miała własną obrzędowość, czyli pewne zwyczaje, które pozwolą ją odróżnić od innych gromad, czyli nazwę gromady, barwy gromady, totem, maskotka, hymn, sposób powitania i pożegnania, znaczek gromady, okrzyki i pacholik czyli buława głosu.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 1. Nasze cele wychowania i nauczania
 2. Działania zorientowane na dziecko
 3. Aktualne pory roku
 4. Święta i uroczystości

Tradycje przedszkola (pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, bale karnawałowe, warsztaty świąteczne, Święto Babci i dziadka, święto mamy i taty międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej, rodzinne i miedzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły, Teatr Rodzicielski, czytanie bajeczek przez rodziców „W świat z książką w dłoni”), pikniki rodzinne.

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:

 1. Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach.
 2. Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności.
 3. Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni.
 4. Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości.
 5. Gotowość do nauki czytania i pisania.
 6. Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi.
 7. Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach.
 8. Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki.
 9. Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 10. Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole.

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

2. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

DZIAŁANIA PODNOSZACE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie
 • Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju
 • Utworzenie kącików agresji
 • Odsuniecie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • Obserwacji funkcjonowania w grupie
 • Wytworów prac dzieci
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
 • Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
 • Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
 • Rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 1. Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
 2. Rozmowy indywidualne z rodzicami
 3. Organizowanie dni otwartych
 4. Organizowanie zebrań, warsztatów
 5. Omawianie arkuszy diagnostycznych
 6. Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
 7. Organizowanie zajęć otwartych
 8. Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawani i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
 • Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
  • poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),
  • zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
  • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
  • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • specjalisty,
 • poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE PROGRAMY

 1. „Od zabawy do nauki” program wychowania przedszkolnego
 2. Formy pracy:
 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca z całą grupą
 • „otwarte drzwi” (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęci otwarte dla rodziców)

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu bezpłatnie:

 • zajęcia  dla dzieci 4,5 letnich w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym –  język angielski
 • zajęcia dodatkowe – język angielski (3 latki), zajęcia umuzykalniające,
 • warsztaty teatralne i plastyczne w ramach kółek zainteresowań

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • Zebrania grupowe,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 • Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
 • Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.
 • Konkursy, wycieczki,
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z:

 1. Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),
 2. Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejska(pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),
 3. Szkołą Podstawową, ZHP
 4. Przedszkola z Dzielnicy Wola
 5. WORD- Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
 6. Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji ”Góra Grosza”),
 7. Placówkami przedszkolnymi w Polsce (udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),
 8. Biblioteką dla dzieci przy ul. Redutowej (organizacja zajęć),
 9. Dom Kultury przy ul. J. Brożka 1
 10. Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Koło
 11. Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną ul. Księcia Janusza

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola,
 • Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).
 • Nadanie nazwy – Baśniowy Dworek na Kole.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI