Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Statut Przedszkola nr 93

Statut

Przedszkola nr 93

„Baśniowy Dworek na Kole”

w  Warszawie
Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i 949 ze zm)

 2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym. 

 2. Siedzibą  główną przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Jana Brożka 5

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 

 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola. Przedszkole  używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: 

Przedszkole nr 93

„Baśniowy Dworek na Kole”

01-451 Warszawa, ul. Jana Brożka 5

NIP: 527-21-36 – 584   REGON 013001096

 

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji  następującej skróconej nazwy przedszkola P 93 

 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej 

i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

 

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie. 

 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: 

a) śniadanie,

b) drugie śniadanie,

c) obiad,

d) podwieczorek.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik  przedszkola w uzgodnieniu z kucharką a zatwierdza dyrektor. 

 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.

 4. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.

 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników przedszkola wyjątek mogą stanowić sytuacje  takie jak nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęć otwartych.

 6. W czasie imprez organizowanych  na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających                              z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 7. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem
  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań monitoringu  regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego.

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego                     i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

 3. Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.

 4. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                        w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 5. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                 i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 6. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli                i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.

 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§8

 1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali nauk w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają  z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

§9

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica                         w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Podstawą organizacji zajęć religii jest zgłoszenie się co najmniej połowy dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku szkolnym.

 4. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 5. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i nie kierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

a) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów  emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,

b)  specjalne potrzeby edukacyjne dzieci,

c) potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

d) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,

e) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu,

 f) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej  osiąganie dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą   i wspomagającą:

a)  pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)  informuje na bieżąco o postępach dziecka,

c)  uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

d)  uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.


Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,

 • rada pedagogiczna,

 • rada rodziców.

 

§ 12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 

 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.

 4. W  przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny, wyznaczony i upoważniony przez niego nauczyciel przedszkola.

 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola                  nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”.

 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”  realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§ 14

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców                           w danym roku szkolnym.

 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 93 ”.

 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich obszarach pracy przedszkola.

 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana  w przedszkolu.

§ 15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola. 

§ 16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki                                  i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz                           w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,

b)   zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe                 w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym,   a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.

 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 18.

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.

 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą                        i odbierającą dziecko z przedszkola.

 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

 4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.

 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego            z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa. 

 7. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

a) sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy,

b) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola,

c) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 

§ 19.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

a)  znajomości realizowanych programów i planów zajęć,

b)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c)  pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień,

d) zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal,  organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć,

e)  wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 1. Obowiązkiem rodziców jest: 

a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola,

b)  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

c) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną,

d) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka                                        z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i  ich częstotliwość.

a) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku,

b) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

c) konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb,

d) uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne  z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny,

e) dni adaptacyjne,

f) kącik informacji dla rodziców,

g) wystawy prac plastycznych dzieci.

 

§20

       1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 - 17:30.

       2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

           prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Organizację  pracy przedszkola  określa ramowy rozkład  dnia ustalony przez dyrektora    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

      4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy

          przedszkola na dany rok szkolny.

      5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

      6. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

 

§ 21

 1. Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

 2. Rodzic ma prawo wybrać  dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w

 § 4 ust. 3.zgodnie z czasem pobytu dziecka w przedszkolu według jednej z wymienionych  możliwości;

a) śniadanie, drugie śniadanie, obiad , podwieczorek

b ) śniadanie, drugie śniadanie, obiad

 1. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać  w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.

 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej podawana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola                                   w porozumieniu z Radą Rodziców.

 3. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności,                               o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Opłaty  za wyżywienie  należy wnosić gotówką  lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 23.

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych-     pracowników administracji i obsługi.

 2. W przedszkolu utworzono  stanowisko kierownika gospodarczego  (pracownik administracji).

 

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola,  określone w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności: 

a) planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

b) realizowanie programów pracy przedszkola  

c) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu,

e) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym,

f) współdziałanie  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci , z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju a także  komunikowania się z rodzicami w sprawach osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej,

g) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

h) opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.

 1. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

§ 25

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy,

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia; życzliwego     i podmiotowego traktowania,

 3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,

 4. sprawiedliwej oceny postępów  oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym,

 5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych,

 6. znajomości swoich praw i obowiązków.

 

§ 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

a) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

b) respektowania poleceń nauczyciela,

c) kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych,

d) samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości,

f) dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych,

g) poszanowania godności rówieśników i dorosłych,

h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia, 

i) poszanowania pracy własnej oraz innych,

j) respektowania praw innych dzieci.

 

§ 28

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka                z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)  gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września,

i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców,

b) wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o

     planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego),

c) powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nie uiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,

d) stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu                   i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich   możliwych sposobów pomocy dziecku,

e) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego,

g)  w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia,

h)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola,

i)  gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                               o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola.

 1. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru wychowanków przedszkola stanowi także :

 a) rezygnacja rodziców z usług przedszkola,

 b) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki,

 c) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu ( np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji ).

 1. Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola.

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom                   w pisemnej formie lub przesyła na podany przez rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organa przedszkola.

 3. Rodzicowi przysługuje  prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.

 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków. 

 

Rozdział 7

Ochrona Danych Osobowych

§ 29

 

 1. Ochrona Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”
w Warszawie, na ulicy Brożka 5 jest realizowana zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 


z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)).

  2. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz przysługujące prawa z tym związane znajdują się w sekretariacie Przedszkola Nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”
w Warszawie, na ulicy Brożka 5. 

 

Rozdział 8

 Ceremoniał przedszkola

 

§ 30

 1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się                      w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

 2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

a) Święto Flagi,

b) Święto Niepodległości.

3.   Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się   z części oficjalnej oraz części artystycznej.

§ 31

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy;.

 2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu.

 3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola.

 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 10  2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”  w Warszawie – tekst jednolity.

 5.  Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. na podstawie  Uchwały Nr 11/2019/20

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”  z dnia 29 sierpnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia  Statutu Przedszkola.

Czytaj więcej o: