Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci P93

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 93 Ba艣niowy Dworek na Kole w Warszawie przy ul. J. Bro偶ka 5

搂 1

Postanowienia og贸lne
1. Procedura s艂u偶y zapewnieniu dzieciom pe艂nego bezpiecze艅stwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz okre艣lenia odpowiedzialno艣ci Rodzic贸w lub innych os贸b przez nich upowa偶nionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozosta艂ych pracownik贸w przedszkola.
搂 2
Przyprowadzanie dzieci
1. Za bezpiecze艅stwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadaj膮 ` rodzice/opiekunowie.
Rodzice wprowadzaj膮 dzieci do przedszkola . Za dzieci pozostawione poza przedszkolem , personel nie bierze odpowiedzialno艣ci.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane s膮 od godziny otwarcia przedszkola, zgodnie z Arkuszem organizacji pracy Przedszkola na dany rok szkolny do godz. 8:30 przez rodzic贸w/opiekun贸w. Po godz. 8:30 ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa przedszkole zostaje zamkni臋te.
3. W przypadku p贸藕niejszej godziny przyprowadzenia dziecka rodzice maj膮 obowi膮zek poinformowa膰 o tym fakcie nauczycielk臋 danego oddzia艂u telefoniczne lub osobi艣cie do godz. 9:00. Sp贸藕nienia nie mog膮 by膰 regularne, powinny mie膰 charakter incydentalny.
4. Rodzice/opiekunowie nadzoruj膮 rozbieranie i ubieranie dziecka w szatni.
5. Rodzice/opiekunowie wprowadzaj膮 dziecko do sali i powierzaj膮 je pod opiek臋 nauczycielce grupy.
6. Odpowiedzialno艣膰 nauczyciela rozpoczyna si臋 z chwil膮 wprowadzenia dziecka do sali.
7. Rodzice/opiekunowie, kt贸rzy zdecyduj膮, 偶e ich dziecko b臋dzie samodzielnie wchodzi艂o do sali, bior膮 na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
8. Nauczycielka odbieraj膮ca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowi膮zek zwr贸cenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie maj膮 cech niebezpiecznych mog膮cych stworzy膰 zagro偶enie.
9. Rodzice zobowi膮zani s膮 przyprowadza膰 do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
10. Nauczycielka ma prawo odm贸wi膰 przyj臋cia do przedszkola dziecka chorego lub wobec kt贸rego istnieje podejrzenie choroby.
11. Po ka偶dej nieobecno艣ci dziecka spowodowanej chorob膮 zaka藕n膮 rodzice zobowi膮zani s膮 do przed艂o偶enia za艣wiadczenia lekarskiego potwierdzaj膮cego zako艅czenie leczenia.

12. Obowi膮zkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefon贸w kontaktowych
( szczeg贸lnie numer贸w telefon贸w kom贸rkowych).
搂 3
Odbieranie dzieci
1. Dzieci przebywaj膮ce w przedszkolu 5 godzin mo偶na odbiera膰 do godz. 13:00.
2. Dzieci przebywaj膮ce w przedszkolu powy偶ej 5 godzin nale偶y odebra膰 do godz.17.30
3. Odbi贸r dzieci z przedszkola jest mo偶liwy wy艂膮cznie przez rodzic贸w b膮d藕 inne osoby doros艂e przez nich upowa偶nione.
4. Rodzic /opiekun jest zobowi膮zany do podpisania si臋 na li艣cie odbioru dzieci
5. Wydanie dziecka osobom innym ni偶 rodzice mo偶e nast膮pi膰 tylko na podstawie pisemnego upowa偶nienia podpisanego przez oboje rodzic贸w oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upowa偶nionej i z艂o偶enie tych dokument贸w u nauczycielek lub dyrektora (wz贸r upowa偶nienia stanowi za艂膮cznik nr 1 do procedury, za艣 wz贸r na przetwarzanie danych osobowych stanowi za艂膮cznik nr 2 do procedury). Upowa偶nienia obowi膮zuj膮 na dany rok szkolny.
6. Dziecko nie b臋dzie wydawane osobom niepe艂noletnim.
7. Rodzice ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 prawn膮 za bezpiecze艅stwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upowa偶nion膮 przez nich osob臋.
8. Obowi膮zkiem nauczycieli jest upewnienie si臋, czy dziecko jest odbierane przez osob臋 wskazan膮 w upowa偶nieniu.
9. 呕yczenie rodzic贸w dotycz膮ce nie odbierania dziecka przez jednego z rodzic贸w musi by膰 po艣wiadczone przez orzeczenie s膮dowe.
10. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzaj膮cej odebra膰 dziecko wskazuje na spo偶ycie alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewni膰 dziecku bezpiecze艅stwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inn膮 upowa偶nion膮 do odbioru dziecka osob臋.
Je偶eli jest to niemo偶liwe personel przedszkola ma obowi膮zek poinformowa膰 o zdarzeniu dyrektora plac贸wki.
11. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, maj膮ce na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajduj膮cego si臋 pod wp艂ywem alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, przejawiaj膮cego zachowanie agresywne.
12. W przypadku, gdy sytuacja zg艂aszania si臋 po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrze藕wo艣ci powt贸rzy si臋, dyrektor powiadamia policj臋, terenowy o艣rodek pomocy spo艂ecznej, wydzia艂 rodzinny s膮du rejonowego.
13. Osoba upowa偶niona w momencie odbioru dziecka powinna posiada膰 przy sobie dow贸d osobisty i na 偶膮danie nauczycielki okaza膰 go.
14. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka s膮 zobowi膮zani opu艣ci膰 plac zabaw.
15. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka za bezpiecze艅stwo odpowiada rodzic. (np. rozmowa rodzica z nauczycielem).
16. W miesi膮cach, gdy dzieci przebywaj膮 w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania by艂 zaakceptowany przez wyra藕ne po偶egnanie u nauczycielki maj膮cej je pod opiek膮
17. Podczas zaj臋膰, zabaw, uroczysto艣ci okoliczno艣ciowych w ogrodzie i w budynku, w kt贸rej uczestnicz膮 rodzice, za bezpiecze艅stwo dziecka odpowiada rodzic. Nauczyciel odpowiada za bezpiecze艅stwo dzieci, do kt贸rych nie przyszli rodzice.
18. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po up艂ywie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowi膮zany jest powiadomi膰 telefonicznie rodzic贸w lub osoby upowa偶nione do odbioru o zaistnia艂ej sytuacji.
19. W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodzic贸w numerami telefon贸w (praca, dom, tel. kom贸rkowy) nie mo偶na uzyska膰 informacji o miejscu pobytu rodzic贸w lub os贸b upowa偶nionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w plac贸wce. Powiadamia dyrektora o zaistnia艂ym fakcie . Dyrektor podejmuje decyzje o powiadomieniu policji o niemo偶no艣ci skontaktowania si臋 z rodzicami dziecka.
搂 3
Postanowienia ko艅cowe
20. Za w艂a艣ciwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni s膮 rodzice oraz nauczyciel.
21. Nauczyciele sprawuj膮 opiek臋 nad dzieckiem od chwili przej臋cia go od osoby przyprowadzaj膮cej, a偶 do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upowa偶nionej osobie.
22. Z procedur膮 przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostaj膮 zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
23. Rodzice s膮 informowani na zebraniach/spotkaniach klasowych o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
24. Tre艣膰 procedury zostaje udost臋pniona rodzicom na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy og艂osze艅 w przedszkolu.

Procedur臋 wprowadzono Zarz膮dzeniem nr 12/2017 Dyrektora Przedszkola
nr 93 Ba艣niowy Dworek na Kole z dnia 30. 11.2017

— admin