Gotowość szkolna

Drodzy Rodzice!
Jeżeli Wasze dziecko przygotowuje się do roli ucznia i pragniecie pomóc mu w przekroczeniu progu szkoły, zwróćcie uwagę na kilka czynników określających gotowość szkolną:
1. Jaki jest ogólny stan zdrowia dziecka?
• Czy prawidłowo się rozwija (niedobory wagi, wzrostu, otyłość, wady postawy)?
• Jaka jest jego odporność na choroby, zmęczenie?
• Czy prawidłowo mówi, dobrze słyszy, nie ma wady wzroku?

2. Jak przebiega rozwój ruchowy dziecka?
• Czy jest sprawne ruchowo, czy też często zachowuje się jak przysłowiowy „słoń w składzie porcelany”?
• Czy chętnie bierze udział w gimnastyce, czy umie np.: rzucać i łapać dużą piłkę, stać i skakać przez chwilę na jednej nodze?
• Czy jest samodzielne podczas posiłków, czy potrafi samo się rozbierać i ubierać, zapinać guziki, wiązać sznurowadła?
• Czy samodzielnie korzysta z toalety, potrafi dokładnie umyć i wytrzeć rączki?
• Czy chętnie wykonuje prace plastyczne, potrafi kolorować i rysować (np. postać ludzką złożoną z co najmniej 7 elementów)?
• Czy umie robić coś, co wymaga precyzji ruchów np.: lepić z plasteliny, nawlekać koraliki, wycinać itp.?

3. Jak przebiega rozwój umysłowy dziecka?
• Czy chętnie bierze udział w zajęciach przedszkolnych, jest zainteresowane omawianymi zagadnieniami, posiada wiadomości odpowiednie dla jego wieku?
• Czy lubi dowiadywać się nowych rzeczy, chętnie próbuje swych sił, mierzy się z nowymi zadaniami?
• Czy potrafi w miarę płynnie i zrozumiale opowiedzieć, co robiło, z kim się bawiło lub też opowiedzieć (z pytaniami pomocniczymi) treść przeczytanej bajki?
• Czy potrafi nauczyć się na pamięć wierszyka, umie wymienić pory roku, dni tygodnia, do ilu liczy po kolei?
• Czy rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia i głoski przynajmniej na początku krótkiego wyrazu np.: „osa”, „kot”?
• Czy rozpoznaje kolory i zna ich nazwy?
• Czy zna i odwzorowuje proste kształty geometryczne: kółko, kwadrat, trójkąt?
• Czy ma podstawową orientację przestrzenną, potrafi wykonać polecenia typu: „dotknij prawą ręką lewego ucha”, rozumie wyrażenia „nad”, „pod”, „u góry”, itp.?

4. Na jakim etapie jest rozwój emocjonalno – społeczny dziecka?
• Czy lubi i potrafi bawić się z innymi dziećmi?
• Czy umie skupić się na jednej czynności przez co najmniej kilkanaście minut?
• Czy potrafi doprowadzić rozpoczętą rzecz do końca?
• Czy zna i respektuje normy i zasady obowiązujące w grupie np.: potrafi ustąpić, poczekać na swoją kolej, posprzątać po zabawie itp.?
• Czy umie nie przerywać, gdy ktoś inny mówi?
• Jak radzi sobie w nowych dla siebie sytuacjach, jak znosi rozłąkę z rodzicami?
• Czy zachowuje pewną równowagę emocjonalną (jest nadruchliwe, agresywne lub wycofujące się, zalęknione, zahamowane; za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę)?

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

• powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
• narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
• obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,
• ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
• dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
• łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
• wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
• rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
• liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
• dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10
• ma dobrą koncentrację uwagi,
• jest zainteresowane pracą i jej efektami,
• jest odporne na niepowodzenia,
• jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
• prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
• nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada,
• podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
• opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
• rozwiązać proste zagadki,
• uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
• wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
• wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
• doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
• zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
• działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
• wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki
• ma dobre tempo pracy,
• potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Rodzice mogą wspierać rozwój dziecka, by pomóc mu w osiągnięciu
gotowości szkolnej poprzez:

• zwracanie uwagi na samodzielność i zaradność dziecka (nie wyręczajmy lecz pomagajmy);
• chwalenie inwencji twórczej, pomysłów dziecka (budujemy jego poczucie wartości, ale bez przesady);
• uczenie wytrwałości i wiary we własne siły;
• uczenie szacunku do ludzi (nauczycieli, kolegów);
• pomoc w radzeniu sobie z porażką, niepowodzeniem (np. gry);
• zachęcanie do obowiązkowości.

Warto również zadbać:

• by dziecko miało swój kącik do nauki (biurko, krzesełko, półka…);
• o kontakt ze specjalistą (wcześnie zauważony problem, to połowa sukcesu);
• poprzez rozmowy z dzieckiem, o poszerzanie zainteresowań dziecka, znajomość jego kłopotów, bycie jego przyjacielem;
• o wzbogacanie wiedzy dziecka (kino, teatr, wycieczki, hobby – ograniczajmy oglądanie TV, grę na komputerze);
• o porządek, plan dnia (czas na naukę, zabawę, odpoczynek, rozrywki itp.);
• o dziecięcą przyjaźń – z kolegą będzie w szkole raźniej;
• o dobre nastawienie do szkoły (nie straszyć, nie obiecywać za dużo, stopniowo przygotowywać – samodzielne wybieranie przyborów szkolnych, kapci czy worka) – dobry początek jest bardzo ważny!

Pamiętajmy: każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Każde rozwija się nieco inaczej, w innym tempie zdobywa różne umiejętności – czasem potrzebuje więcej czasu, by sobie z czymś poradzić. Nie zapominajmy, że ciągle jest jeszcze dzieckiem – dostosujmy wymagania do jego możliwości (niech nie będą ani za duże, ani za małe). Niech każde dziecko czuje się przede wszystkim kochane, szczęśliwe i bezpieczne, zwłaszcza w momencie przekraczania progu szkoły. Ofiarujmy dziecku swój czas i cierpliwość – ono potrzebuje od nas „wsparcia na starcie”.

Życzymy powodzenia!

Opracowała : mgr Agnieszka Grzybowska –
psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Warszawie,
ul. Ks. Janusza 45/47 (tel. 22 836 70 88)

Proszę kliknąć na poniższy tekst
Drodzy-Rodzice_ulotka_doc