Rada Rodziców

Załącznik do Uchwały Nr …25/2008

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola nr 93 w Warszawie przy ul. J. Brożka 5

Postanowienia Ogólne:

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 93 w Warszawie przy ul. J. Brożka 5

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola,

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola,

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola,

5) Radzie oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów przedszkolnych,

6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,

7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady,

9) reprezentatywności – rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału przedszkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.

§2

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Przedszkola oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju przedszkola,

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Przedszkola, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością przedszkola,

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej przedszkola,

5) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w celu poprawy jakości jego pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3

1. W skład Rady wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania

2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisje skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.

3. Kandydatów do Rady, za ich zgoda, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.

4. Wybór następuje zwykła większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę sama liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.

5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału przedszkolnego.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 – 5.

§4

1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:

1) Prezydium Rady

2) Komisję Rewizyjną Rady

2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:

1) Przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) sekretarz

4) skarbnik

5) 1 – 3 członków

3. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Sekretarz

3) 1 – 3 członków

§5

1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady , co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Oddziałowych lub dyrektora.

6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 – 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych.

7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§6

1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, który reprezentuje ogół rodziców uczniów przedszkola.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

6) opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inne organizacje,

7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola

8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Przedszkola,

9) wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów przedszkola – udział 2 członków w komisji konkursowej na dyrektora przedszkola , wybranych w głosowaniu tajnym spośród członków prezydium Rady

10) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

12) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§7

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 2 pkt. 2 i 10

2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami, w tym gospodarka finansowa Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad oddziałowych,

5) koordynowanie prac Rad Oddziałowych

6) nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,

7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów przedszkola wobec dyrektora i innych organów przedszkola oraz na zewnątrz

4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący.

§8

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3) Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek przewodniczącego.

4. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium ,Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjecie odpowiednich działań nadzorczych.

§9

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§10

1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§11

1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału przedszkolnego wobec dyrektora i innych organów przedszkola.

2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności:

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału przedszkolnego,

2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału przedszkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,

3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy przedszkola oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,

4) informowanie rodziców uczniów oddziału przedszkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§12

1. Źródłem funduszy Rady są:

1) dobrowolne składki rodziców przedszkola,- deklaracja na listach w poszczególnych grupach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

2) dotacje budżetowe,

3) dochody z innych źródeł,

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych przedszkola, w tym szczególnie udzielanie przedszkolu pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1) dyrektor,

2) Rady Oddziałowe.

§13

1. Podstawa działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.

2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§14

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.

§15

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§17

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia XYZ

§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem XYZ, dn. XYZ

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady)