Program Wychowawczy

JESTEM W GRUPIE,

ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH,

DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Cele g艂贸wne:

 • zapoznanie dzieci z regu艂ami 偶ycia w grupie , wdra偶anie do samodzielno艣ci i umiej臋tno艣ci wsp贸艂偶ycia w grupie wsp贸艂dzia艂ania z innymi,
 • zapoznanie dzieci z prawami i obowi膮zkami , 艣wiatem warto艣ci moralnych oraz konieczno艣ci膮 ponoszenia konsekwencji swoich czyn贸w.

Cele operacyjne:

 • do艣wiadczenie korzy艣ci jakie p艂yn膮 dla dzieci ze wsp贸艂pracy w grupie,
 • zrozumienie przez dzieci sensu istnienia norm , zasad i zakaz贸w,
 • u艣wiadomienie dzieciom kim s膮 dla nich kole偶anki i koledzy,
 • poznanie doros艂ych i korzystanie z ich obecno艣ci,
 • zrozumienie potrzeby poszanowania drugiego cz艂owieka jego odmienno艣ci i indywidualno艣ci,
 • u艣wiadomienie konieczno艣ci ponoszenia konsekwencji swoich czyn贸w,
 • u艣wiadomienie zmian jakie zachodz膮 w ich 偶yciu i w nich samych,
 • udowodnienie dzieciom ,偶e mog膮 prze偶ywa膰 r贸偶ne uczucia i radzi膰 sobie z nimi,
 • ukszta艂towanie wra偶liwo艣ci moralnej w艂a艣ciwych postaw moralnych,
 • budowanie dobrej samooceny dzieci przez skupienie uwagi na ich umiej臋tno艣ciach, sukcesach i mocnych stronach,
 • podkre艣lanie ich wyj膮tkowo艣ci i niepowtarzalno艣ci.

SPODZIEWANE EFEKTY

Ukszta艂towanie pokolenia:

 • ceni膮cego warto艣ci moralne,
 • tolerancyjnego, szanuj膮cego odmienno艣膰 i indywidualno艣膰 innych ludzi,
 • posiadaj膮cego umiej臋tno艣膰 wsp贸艂偶ycia w grupie i spo艂ecze艅stwie zgodnie z przyj臋tymi normami,
 • znaj膮cego swoje prawa i obowi膮zki,
 • posiadaj膮cego umiej臋tno艣膰 ponoszenia konsekwencji swoich czyn贸w,
 • rozumiej膮cego konsekwencje k艂amstwa dla siebie i innych,
 • rozumiej膮cego konieczno艣膰 poszanowania cudzej w艂asno艣ci,
 • empatycznego wra偶liwego na potrzeby i krzywd臋 innych.

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

W STOSUNKU DO DZIECI:

 1. Systematyczne oddzia艂ywanie i kszta艂towanie postaw spo艂ecznych poprzez;
 2. Rozmowy i dyskusje
 3. Rozwi膮zywanie konflikt贸w na drodze obop贸lnego porozumienia
 4. Stworzenie kodeksu w艂a艣ciwych zachowa艅 wsp贸艂偶ycia w grupie oraz konieczno艣ci jego respektowania i odwo艂ywania si臋 do niego
 5. Czytanie opowiada艅 zwi膮zanych z zachowaniami spo艂ecznymi
 6. Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiaj膮cych konflikty
 7. spo艂eczne
 8. Ustalenie 艣rodk贸w zaradczych stosowanych przy nierespektowaniu ustalonych zasad

W STOSUNKU DO RODZIC脫W:

 1. Udzia艂 rodzic贸w w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zaj臋ciach otwartych
 2. Zorganizowanie dla rodzic贸w warsztat贸w psychologicznych w celu u艣wiadomienia konieczno艣ci ujednolicenia oddzia艂ywa艅 wychowawczych w domu i przedszkolu
 3. Zapoznanie rodzic贸w z programem wychowawczym Przedszkola nr 93 oraz zasadami i regu艂ami przyj臋tymi przez dzieci i nauczycieli
 4. Zaopiniowanie programu wychowawczego przez rodzic贸w
 5. Realizowanie przyj臋tego programu w domu przez rodzic贸w

SPOSOBY REALIZACJI W STOSUNKU DO NAUCZYCIELI:

 1. Prowadzenie zaj臋膰 kole偶e艅skich
 2. Ujednolicenie oddzia艂ywa艅 wychowawczych wszystkich nauczycieli
 3. Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zaj臋膰 i opracowywania
 4. kodeksu zachowa艅
 5. Wymiana kole偶e艅ska w zakresie do艣wiadcze艅 scenariuszy zaj臋膰

Metody pracy:

 • zabawa organizowana i spontaniczna,
 • tw贸rczo艣膰 plastyczna i artystyczna dzieci,
 • dob贸r i przybli偶enie odpowiedniej literatury dzieci臋cej,
 • organizacja imprez integracyjnych.

Formy pracy:

 • praca w ma艂ych grupach,
 • praca z ca艂膮 grup膮,
 • praca indywidualna z dzieckiem.

O艣rodki tematyczne:

I 鈥 POZNAJ臉 SWOJE OBOWI膭ZKI I PRAWA ORAZ 艢WIAT WARTO艢CI MORALNYCH

II 鈥 POZNAJ臉 REGU艁Y 呕YCIA W GRUPIE 鈥 JESTEM SAMODZIELNY, UMIEM WSP脫艁呕Y膯 I WSP脫艁DZIA艁A膯 Z INNYMI

EWALUACJA PROGRAMU:

I. Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 1. plany miesi臋czne,
 2. zapisy w dziennikach,
 3. arkusze obserwacji,
 4. hospitacje diagnozuj膮ce,
 5. arkusze diagnostyczne poziomu wiedzy i umiej臋tno艣ci dzieci,
 6. ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

II. Analiza dokumentacji wsp贸艂pracy z rodzicami:

 1. ankiety informacyjne o dziecku,
 2. protoko艂y zebra艅 z rodzicami,
 3. informacja zwrotna od rodzic贸w,
 4. zeszyty kontakt贸w z rodzicami,
 5. ankiety ewaluacyjne dla dla rodzic贸w.

III. Analiza tw贸rczo艣ci dzieci臋cej:

 1. s艂ownej,
 2. muzycznej,
 3. plastycznej,
 4. teatralnej.

KODEKS ZACHOWA艃 OPRACOWANY

PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA NR 93

CHCEMY:

BAWI膯 SI臉 ZGODNIE
POMAGA膯 SOBIE NAWZAJEM
BY膯 UPRZEJMI
SZANOWA膯 I TOLEROWA膯 INNO艢膯
S艁UCHA膯 POLECE艃 DOROS艁YCH
DBA膯 O KSI膭呕KI I ZABAWKI
DBA膯 O CZYSTO艢膯 I PORZ膭DEK W SALI I 艁AZIENCE
SZANOWA膯 PRAC臉 INNYCH
OKAZYWA膯 SWOJE UCZUCIA
WYRA呕A膯 W艁ASNE POTRZEBY

NIE MO呕EMY:

WYRZ膭DZA膯 KRZYWDY INNYM
WY艢MIEWA膯 SI臉 Z INNYCH
PRZEZYWA膯 INNYCH
PRZESZKADZAC INNYM W ZABAWIE
NISZCZY膯 WYTWOR脫W PRACY INNYCH
KRZYCZE膯, HA艁ASOWA膯
BIEGA膯 W SALI ZAJ臉膯 NISZCZY膯 ZABAWEK I NNYCH PRZEDMIOT脫W

PRAWA I OBOWI膭ZKI PRZEDSZKOLAKA

DZIECKO MA PRAWO:

 1. MIE膯 I WYRA呕A膯 SWOJE ZDANIE
 2. PROSI膯 O TO CZEGO CHCE 鈥 ALE NIE WYMAGA膯 TEGO
 3. PODEJMOWA膯 DECYZJE I PONOSI膯 ICH KONSEKWENCJE
 4. NIE WIEDZIE膯 , NIE ZNA膯, NIE ROZUMIE膯
 5. POPE艁NIA膯 B艁臉DY
 6. ODNOSI膯 SUKCESY
 7. ZMIENIA膯 ZDANIE
 8. DO PRYWATNO艢CI
 9. KORZYSTA膯 ZE SWOICH PRAW

DZIECKO MA OBOWI膭ZEK:

 1. POST臉POWA膯 ZGODNIE Z PRZYJ臉TYMI NORMAMI PRZYJ臉TYMI W GRUPIE
 2. U呕YWAC FORM GRZECZNO艢CIOWYCH
 3. DBA膯 O BEZPIECZE艃STWO W艁ASNE I KOLEG脫W
 4. SPRZ膭TA膯 ZABAWKI PO SOBIE
 5. PRZESTRZEGA膯 ZASAD WSP脫艁呕YCIA SPO艁ECZNEGO
 6. OKAZYWA膯 SZACUNEKDOROS艁YM I KOLEGOM
 7. SZANOWA膯 WOLNO艢膯 I GODNO艢膯 OSOBIST膭 DRUGIEGO CZ艁OWIEKA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWA艃 ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWI膭ZUJ膭CYCH W GRUPIE

 • Nagradzanie pochwa艂膮 i uznaniem,
 • Darzenie dziecka szczeg贸lnym zaufaniem, zwi臋kszaj膮c zakres jego samodzielno艣ci,
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemno艣ci dziecku przez nauczyciela lub koleg贸w w kontaktach indywidualnych lub na forum ca艂ej grupy,
 • Przywilej wykonywania prostych czynno艣ci wykazanych przez nauczyciela,
 • Atrakcyjna zabawa w grupie wed艂ug pomys艂u dziecka,
 • Drobne nagrody rzeczowe 鈥 ordery uznania.

艢RODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SI臉 DO USTALONYCH ZASAD

 • T艂umaczenie i wyja艣nianie
 • Ukazywanie nast臋pstw post臋powania , t艂umaczenie dziecku ,aby sk艂oni膰 go do autorefleksji
 • Wyra偶enie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
 • Propozycje aktywno艣ci maj膮cej na celu roz艂adowanie negatywnych emocji
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju