Dyżury wakacyjne – uwaga zmiana terminu

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu dyżuru naszwego Przedszkola i Przedszkola nr 350 Dyżury wakacyjne przedszkoli Dzielnicy Wola 2014 r.ze zmianami-1

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów). 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r. 3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez.

1 2 4 5