Innowacja „Mali Skauci- twórcze zuchy w Baśniowym Dworku na Kole”

Rok 2013/2014 w grupie „Jeżyków” w Przedszkolu nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” był czasem super zabawy i niezapomnianych wrażeń. W ostatnim roku edukacji przedszkolnej dzieci uczestniczyły w innowacji „Mali Skauci- twórcze zuchy w Baśniowym Dworku na Kole”, która miała za zadanie uatrakcyjnić ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie elementów metody zuchowej. Dzięki różnym formom aktywności dzieci zostały zachęcone, aby w przyszłości wstąpić do drużyny zuchowej lub harcerskiej. W każdym miesiącu roku.

Opłaty za przedszkole

SZANOWNI RODZICE Od 1 września 2014 weszła w życie nowa uchwała nr LXXXIV/2166/2014 z 26 czerwca 2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st Warszawy, która wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 13-tej wynosi 1 zł , przy czym jeżeli dziecko korzysta ze świadczeń niepełną.

Budżet partycypacyjny – nowe informacje

DODATKOWE PUNKTY DO GŁOSOWANIA Na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola można zagłosować również w wolskich bibliotekach. W wymienionych tutaj http://www.wola.waw.pl/page/2437,aktualnosci.html?id=3934 placówkach można zagłosować papierowo i elektronicznie, w dniach od 23 do 27 czerwca oraz 30 czerwca, w godzinach otwarcia bibliotek. GŁOSOWANIE INTERNETOWE Jeśli ktoś decyduje się zagłosować przez Internet i wybiera Dzielnicę Wola to najpierw wyświetlą się projekty o charakterze ogólnodzielnicowym spośród których można wybrać do 5.

Budżet partycypacyjny

budżet partycypacyjny budżet partycypacyjny

Dyżury wakacyjne – uwaga zmiana terminu

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu dyżuru naszwego Przedszkola i Przedszkola nr 350 Dyżury wakacyjne przedszkoli Dzielnicy Wola 2014 r.ze zmianami-1

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów). 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r. 3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez.

Kalendarium 2013 / 2014

10 września – zebranie z rodzicami we wszystkich grupach 17 września – godz.10.30 – zajęcia psychoedukacyjne ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 ul. Ks. Janusza (praca z grupa, uczenie stawiania granic, organizowanie, ograniczanie, wyznaczanie własniej przestrzeni, nie słowa – komunikat jest lepiej) 18 września – teatrzyk – „Nasz modny śmietnik” – Bel Canto 20 września – świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 23 września – koncert – „Uliczne sygnały” – Formata.

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

Informacja dla Rodziców w sprawie zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu Szanowni Rodzice ! Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIV/2466/2014 Rady miasta st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy § 3 ust.7 i 8 oraz Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2011r.,Zarządzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. Informuję, że.

Rada Rodziców

Załącznik do Uchwały Nr …25/2008 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola nr 93 w Warszawie przy ul. J. Brożka 5 Postanowienia Ogólne: Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców §1 Ilekroć w dalszych przepisach jest.

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka Zapis ze statutu przedszkola nr 93 Rozdział V § 7 ust. 7, 8, 9 W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. Rodzice dziecka mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się w celu odebrania dziecka. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć do grupy dziecka chorego z widoczną infekcją roznoszoną.

1 2 12 13 14