Rada Rodziców

Załącznik do Uchwały Nr …25/2008 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola nr 93 w Warszawie przy ul. J. Brożka 5 Postanowienia Ogólne: Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców §1 Ilekroć w dalszych przepisach jest.

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka Zapis ze statutu przedszkola nr 93 Rozdział V § 7 ust. 7, 8, 9 W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. Rodzice dziecka mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się w celu odebrania dziecka. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć do grupy dziecka chorego z widoczną infekcją roznoszoną.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia 20 listopada 1989 r.   W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu: KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej konwencji, uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonychuznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków.

Program Wychowawczy

JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH, DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Cele główne: zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie , wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia w grupie współdziałania z innymi, zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami , światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Cele operacyjne: doświadczenie korzyści jakie płyną dla dzieci ze współpracy w grupie, zrozumienie przez dzieci sensu istnienia.

Atrakcje w roku szkolnym 2015/2016

Proszę najechać na poniższy tekst i kliknąć: Atrakcje w naszym Przedszkolu 2015-2016

Regulamin Przedszkola nr 93

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 93 „BAŚNIOWY DWOREK NA KOLE” Regulamin uchwalony w dniu 30.08.2012r.: Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00- 17.30 Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy przedszkola. Dzieci przyprowadzamy od godziny 7.00 do 8.45 odbieramy do godz.17.30. Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dzieci , wprowadzają je do przedszkola. Za dzieci pozostawione poza przedszkolem , personel nie bierze odpowiedzialności. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców , opiekunów lub pisemnie.

Koncepcja pracy Przedszkola

„Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” J.P. II KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 93 “Baśniowy Dworek na Kole” Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r.

O nadaniu nazwy

Bezpłatny dwutygodnik informacyjny dzielnicy Wola – „Kurier Wolski”, zamieścił informację na temat nadania nazwy dla naszego Przedszkola – fragment artykułu: XLVI Sesja Rady Dzielnicy Wola Nazwy dla przedszkoli „W kolejnych 2 punktach radni bez dyskusji przegłosowali nadanie nazw dla wolskich przedszkoli. Przedszkole nr 93 przy ul. J. Brożka 5 miało zyskać nazwę – Baśniowy Dworek na Kole, a Przedszkole Integracyjne nr 209 przy ul. Deotymy 52 – Zaczarowane Ziarenko” .

Hymn naszego przedszkola

Dom jasny stoi w pięknym ogrodzie, do niego dzieci przychodzą co dzień. Buzie zawsze radosne mają i na każdy dzień z tęsknotą czekają.   Ref. To Baśniowy Dworek na Kole – nasze przedszkole! To Baśniowy Dworek na Kole – tutaj chodzę ja, brat i Olek.   Mamy książeczki czyściutkie, nowe, a w nich postacie piękne, baśniowe. O babci, wnuczce, o wilku szarym i odważnym łabędziu białym.   Ref. To Baśniowy.

1 2 11 12